Investor Notices

גייסה כ-57 מיליון שקל בהנפקת מניות פרטית למשקיע מוסדי מוביל

18/12/2023

אלקטרה מוצרי צריכה מצטיידת במזומנים ומחזקת את ההון העצמי לקראת המשך מימוש תוכנית הפיתוח העסקי של החברה

04/12/2023

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2023 גדלו בכ-5% לכ-4.9 מיליארד שקל, בנטרול מגזר המזון הסתכם הרווח הנקי לבעלי המניות בתקופת הדוח בכ-65 מיליון שקל

27/11/2023

אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את הרבעון השני והמחצית הראשונה
לשנת 2023:
לראשונה הכנסות החברה חוצות את רף ה 3- מיליארד שקל ב מחצית

31/08/2023

אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2023: הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-4% לכ-1.5 מיליארד שקל. הרווח הנקי לבעלי מניות הרוב בתקופה – בנטרול תוצאות מגזר המזון שהושפע מתהליך מאסיבי של שיפוצים במסגרתו נסגרו זמנית סניפים לטובת הסבתם למותג Carrefour – הסתכם בכ-25.8 מיליון שקל

29/05/2023

אלקטרה מוצרי צריכה: הכנסות החברה עלו בכ-34.3% בשנת 2022 לכ-6.24 מיליארד שקל. הרווח הנקי לבעלי מניות הרוב בתקופה – בנטרול תוצאות מגזר המזון העובר תהליך מאסיבי של שיפוצים והאצה של הסבת סניפים למותג Carrefour – הסתכם בכ-155 מיליון שקל

 

26/03/2023

כשבועיים בלבד לאחר חתימה לאספקת מערכות חימום בכמיליארד שקל :אלקטרה מוצרי צריכה חותמת על חתימת הסכם נוסף עם ענקית אירופאית למכירת מערכות חימום בהיקף של כ- 350 מיליון שקל ההסכם נחתם עם חברת weishaupt , אחת מארבע השחקניות הגדולות באירופה בתחום, ומתווסף להסכמים של אלקטרה עם Bocsh ומותגים נוספים בהיקף כולל של למעלה מ-2 מיליארד שקל

08/12/2022

הכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2022 צמחו  בכ-48% לכ-4.7 מיליארד שקל הרווח הנקי בתקופה – בנטרול מגזר המזון העובר תהליך מאסיבי של רה ארגון והאצה של הסבת סניפים למותג Carrefour – הסתכם בכ-134 מיליון שקל הרווח הנקי בתקופה – בנטרול מגזר המזון העובר תהליך מאסיבי של רה ארגון והאצה של הסבת סניפים למותג Carrefour – הסתכם בכ-134 מיליון שקל

27/11/2022

אלקטרה מוצרי צריכה מעמיקה את פעילותה באירופה: חתמה על הסכם עם ענקית אירופאית לאספקת מערכות חימום בהיקף של מיליארד שקל. ההסכם שנחתם לתקופה של 4 שנים מרחיב הסכם קיים והופך את אלקטרה מוצרי צריכה לשחקנית מרכזית  בשוק מערכות החימום האירופאי

23/11/2022

אלקטרה מוצרי צריכה; ההכנסות ברבעון השני של 2022 עלו בכ-70% לכ-1.5 מיליארד שקל, הגידול בהכנסות ברבעון מיוחס לצמיחה במגזרים קמעונאות חשמל ומוצרי צריכה חשמליים, וכן להכללת תוצאות מגזר המזון הרווח התפעולי ברבעון בנטרול סעיף הכנסות אחרות, נטו גדל בכ-27.5% לכ-54.8 מיליון שקל

11/08/2022

1 2